Produktové podmínky pricingskoleni.cz pro uživatele

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Byzkids, s.r.o., IČ 04453468, se sídlem K Zeleným domkům 803/65, 148 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247925 (dále také jako „Společnost“), vydává tyto Produktové podmínky pricingskoleni.cz („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání learning management systému na webových stránkách www.pricingskoleni.cz (dále také jako „LMS“) a souvisejících služeb.

1.2 Uživatelem LMS je objednatel, který si daný produkt a/nebo službu objedná od Společnosti ať už přes www.pricingskoleni.cz, emailem, telefonicky či osobně.

1.3 Práva a povinnosti Společnosti a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky.

1.4 V případě nejasnosti výkladu Produktových podmínek kontaktujte Společnost. Aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na www.pricinskoleni.cz a/nebo www.byzkids.com.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována Společností prostřednictvím LMS, kde Společnost zveřejňuje jednotlivé online školení (kurzy, lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

2.2 Společnost zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu. Stažení obsahu služby není Uživateli umožněno. Uživateli není povolena ani další distribuce obsahu Služby.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Uživatelé jsou povinni před používáním LMS vyplnit své osobní údaje prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách při objednávce Služby. Zadání osobních údajů Uživatele je nezbytné pro objednání Služby.

3.2 Zaplacením Služby objednatelem dojde k registraci Uživatele, vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání LMS a bude mu zpřístupněno online školení.

3.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací údaje (jméno a heslo) nutné ke zhlédnutí online školení. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v LMS uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v LMS.

4.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným Společností, a to:

  • platební kartou online přes platební bránu,
  • online platbou přes platební bránu,
  • převodem na bankovní účet.

4.3 Cena Služeb je v LMS uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků (není-li výslovně uvedeno, že jde o cenu bez DPH) vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

4.4 Společnost si vyhrazuje právo změnit jednostranně ceny za poskytované Služby.

5. REKLAMACE

5.1 Společnost přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese skoleni@byzkids.com.

5.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na LMS. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Společnost je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

5.3 Rozsah poskytování Služeb dle těchto Produktových podmínek platí do doby, než Společnost přestane provozovat LMS nebo přestane poskytovat Službu.

5.4 Veškerá prezentace Služeb nabízených Společností umístěná v LMS je informativního charakteru a Společnost není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

6.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Společnost zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Společnosti dojde v okamžiku, kdy bude připsána celková cena Služby na účet Společnosti či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

6.2 Nejde-li o případy dle článku 6.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Společnost (aniž by musel uvádět důvod).

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy na email skoleni@byzkids.com nebo doporučeným dopisem do sídla Společnosti. V případě odstoupení od smlouvy Společnost vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany Společnosti bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

7. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1 Veškerý obsah LMS je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Společnost, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

7.2 Uživatel nesmí používat LMS nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal LMS nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného písemného souhlasu Společnosti.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické skoleni@byzkids.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné pro smlouvy uzavřené se společností Byzkids, s.r.o. od 20.7.2022.

9.2 Společnost Byzkids, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu a aktualizaci těchto Produktových podmínek.